top of page
  • Tahir Tuğser Tırpan

Yurt Dışından Yapılan Mal veya Hizmet Alımlarında KDV Tevkifatı Yapma Zorunluluğu


Soru 1:

Yurt dışından yapılan alımlarda KDV tevkifatı yapma zorunluluğunun kriterleri nelerdir? Seyahat giderleri, eğitim giderleri, mal alımları vb. gibi alımlarda hangi durumlara dikkat edilmelidir?

Cevap 1:

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1. maddesine göre Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin 1/2. maddesinde her türlü mal ve hizmet ithalatının katma değer vergisine tabi olduğu ve yine aynı kanunun 9. maddesine göre mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı’nın vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutulabileceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca 15 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (c) bölümünde ise sorumlu sıfatıyla Katma Değer Vergisi ile ilgili olarak şu açıklamalara yer verilmiştir: “Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 6/b maddesine göre, Türkiye’de yapılan, değerlendirilen veya faydalanılan hizmetler Türkiye’de ifa edilmiş sayılacaktır. Yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı açıktır. Bu gibi hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurt dışındaki firma olmakla birlikte, firmanın Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmaması halinde vergi, sözü edilen Kanunun 9. maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.”

Bu açıklamalar ışığında yurt dışından yapılan hizmet alımlarına ilişkin Türkiye'de yerleşik kurum adına düzenlenen fatura üzerinden (eğer hizmet Türkiye’de yapılmış, değerlendirilmiş ya da faydalanılmış ise) %18 oranında sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp ödenmesi gerekmektedir. Ancak yurt dışında yapılmış seyahat ya da eğitim harcamaları için herhangi bir KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Soru 2:

KDV tevkifatı yapılması gereken alımlarda, faturayı düzenleyen yurt dışı firmanın fatura matrahına, bulunduğu ülkenin yasal mevzuatı gereğince uyguladığı KDV oranı, bizim yasal mevzuat gereği yapmamız gereken KDV tevkifat oranını etkiler mi?

Cevap 2:

Bilindiği üzere sadece gelir üzerinden alınan vergileri konu edinen çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları ile kurumlar vergisi kanunumuzda yurt dışında ödenen gelir/kurumlar vergileri mahsubuna ilişkin düzenlemeler mevcut bulunmaktadır. Ancak aynı durum maalesef KDV açısından geçerli değildir. Dolayısıyla, KDV tevkifatı yapılmasını gerektiren alımlarda, faturayı düzenleyen yurt dışı firmanın fatura matrahına, bulunduğu ülkenin yasal mevzuatı gereğince uyguladığı KDV oranı, bizim yasal mevzuatımız gereği yapılması gereken KDV tevkifat oranını etkilemeyecektir. Zira böyle bir düzenleme mevcut KDV Kanunumuz'da bulunmamaktadır.

*Genel hatları itibarıyla yurt dışından alınan hizmet faturalarına ilişkin düzenleme yukarıda yer alan cevaplarda belirtildiği gibi olmakla birlikte Türkiye’de faydalanma ifadesi idarece bazen geniş yorumlanmakta olduğundan tereddütte kaldığınız hususlarda sitemizde yer alan iletişim bilgilerimiz ile bizimle irtibata geçerek konuyu hem KDV hem de KVK açısından değerlendirebiliriz.


25 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Sorumlu Sıfatıyla Hesaplanan KDV

Soru: Sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapılması gerektiren alımlarda, faturayı kesen yurt dışı firmanın fatura matrahına, bulunduğu ülkenin yasal mevzuatı gereğince uyguladığı KDV oranı, bizim yasal m

Comments


bottom of page