top of page
  • Tahir Tuğser Tırpan

Yurt Dışı Alımlarda KDV Tevkifatı


Soru: Yurt dışından yapılan alımlarda KDV tevkifatı yapma zorunluluğunun kriterleri nelerdir? Yapılan seyahat giderleri, eğitim giderleri, mal alımları vb. gibi alımlarda hangi durumlara dikkat edilmelidir?

Cevap: 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1.maddesine göre Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin 1/2. maddesinde her türlü mal ve hizmet ithalatının katma değer vergisine tabi olduğu ve yine aynı kanunun 9. maddesine göre mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı’nın vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutulabileceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca 15 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (c) bölümünde ise sorumlu sıfatıyla Katma Değer Vergisi ile ilgili olarak şu açıklamalara yer verilmiştir: “Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 6/b maddesine göre, Türkiye’de yapılan, değerlendirilen veya faydalanılan hizmetler Türkiye’de ifa edilmiş sayılacaktır. Yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı açıktır. Bu gibi hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurt dışındaki firma olmakla birlikte, firmanın Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmaması halinde vergi, sözü edilen Kanunun 9. maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.”

Bu açıklamalar ışığında yurtdışından yapılan hizmet alımlarına ilişkin tarafınıza kesilen fatura üzerinden (eğer hizmet Türkiye’de yapılmış, değerlendirilmiş ya da faydalanılmış ise) %18 oranında sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp ödenmesi gerekmektedir. Ancak yurtdışında yapılmış seyahat ya da eğitim harcamaları için herhangi bir KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Sorumlu Sıfatıyla Hesaplanan KDV

Soru: Sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapılması gerektiren alımlarda, faturayı kesen yurt dışı firmanın fatura matrahına, bulunduğu ülkenin yasal mevzuatı gereğince uyguladığı KDV oranı, bizim yasal m

bottom of page