top of page
  • Tahir Tuğser Tırpan

Personelden Tahsil Edilen Tutarların BSMV Karşısındaki Durumu


Soru:

İşe yeni giren bir personele verilen eğitimden sonra personel hemen işten ayrılırsa bu eğitim bedeli personelden kesiliyor. Ayrıca personelden tahsil edilen disiplin kurulu cezaları, personelin ayrılması halinde tahsil edilen ihbar tazminatı bedellerinin gelir olarak kaydedilmesi ve BSMV mükellefi şirketler için BSMV'ye tabi olması gerekmekte midir?

Cevap:

Gider Vergileri Kanunu'nun 28. maddesinde; "Banka ve sigorta şirketlerinin 10.6.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir." hükmü yer almış olup, aynı Kanunun 30. maddesinde ise, banka ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerinin banka, banker ve sigorta şirketlerinin olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, BSMV mükellefi şirketlerin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler sonucu lehine almış oldukları her türlü paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. Bu nedenle, personelden tahsil edilen disiplin kurulu cezaları, ihbar tazminatları ve personelden tahsil edilen eğitime yardım bedellerinin de gelir olarak kaydedilerek banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulması gerektiği kanaatindeyiz.


33 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page